Kosár

A kosár üres.

Keresés a könyvek között

Kategóriák

ÁSZF és Adatvédelem

 

 

Cégnév: Firstbook Bt.

 

Tulajdonosok megnevezése:

Mészáros István Gyula

Mészáros Istvánné

 

Székhely:

6723 Szeged, Lugas u. 2. I. em. 4.

Telephely: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

 

cégjegyzékszám: 06-06-014631

Adószám: 1988462-2-06

Jóváhagyta:    Mészáros István Gyula vezető tisztségviselő

e-mail cím: oxford811@gmail.com

 

    

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 


Firstbook Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti TársaságTartalomjegyzék

 

 1. Az utasítás tárgya
 2. Vonatkozó szabályozások
 3. Fogalom meghatározások
 4. Felelősségek, hatáskörök
 5. Folyamatábra
 6. A tevékenység leírása
 7. 1 A kezelt adatok köre
 8. 2 Adatbiztonsági szabályok
 9. 3 Munkavállalói nyilvántartás
 10. 4 Személyes adatok kezelése
 11. 5 A Jogi személy honlapjával, al-oldalaival,

illetve egyéb elektronikus alkalmazásaival összefüggő adatkezelés

 

 1. Az utasítás tárgya

A Jogi személy, mint adatkezelő által vezetett nyilvántartások törvényes rendjének meghatározása, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményei érvényesülésének biztosítása, valamint a jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatásának és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának megakadályozása.

Az adatkezelő szervezetén belüli, kötelező erejű norma, amely az adatkezelés részleteit határozza meg, és elősegíti a jogszabályi rendelkezések végrehajtását, valamint az érintettek jogainak érvényesítését. Jogi személy szervezeti egységei közötti adattovábbítást nem tekintjük a törvény által meghatározott adattovábbításnak.

A 2018.05.25.számú  Adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a Jogi személy valamennyi dolgozójára nézve.

 

 1. Vonatkozó szabályozások
 • Jogszabály gyűjtemény
 • Szabvány gyűjtemény

 

 1. Fogalom meghatározások

Adatvédelem: A személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: Az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: Az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Egészségügyi adat: Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás)

Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

 

 1. Felelősségek, hatáskörök

D             döntés a végrehajtásról, a feladat elrendelése

V             a feladat végrehajtása

E             a feladat megoldásában való kötelező együttműködés

T             a feladatról kötelező tájékoztatást kap

F             felügyelet

Munkakörök

Munka-

vállalók

Adatkez.

végző

HR

vezető

Vezető tisztségviselő mint informatikai felelős

Adatvéd

felelős

Ügyfélka pcs. ov

Feladatok

6.2.

Adatbiztonsági

szabályok

V

E,V

E,V

E,V

F

-

6.3.

Munkavállalói

nyilvántartás

E

V

E

-

F/T/V

-

6.4. Személyes adatok kezelése

-

E,V

-

E

E,V,T,F

E

6.5.

Adattovábbítás

nyilvántartás

-

-

-

-

V

-

6.6. Belső

adatvédelmi

felelős

-

-

-

-

V

-

 

 

 

 1. Folyamatábra

Munkavállalói nyilvántartás

 

 

 

 

 

 

 1. A tevékenység leírása
  1. 1 A kezelt adatok köre:

A/ adatkezelői minőségben az érdemi feladatvállalás körében

*munkavállalói személyes adatok

*ügyféladatok

 

 1. 2 Adatbiztonsági szabályok

 

Jogi személy által kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha törvény rendeli el - tilos. A Jogi személyről szóló - személyes adatokon is alapuló - statisztikai adatok közölhetők.

 

A Jogi személy szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk megismert személyes adatokat szolgálati titokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak az foglalkoztató, akinek munkaszerződése tartalmazza a titoktartási nyilatkozatot.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:

 1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Különleges adat akkor kezelhető, ha

 1. az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
 2. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
 3. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

Az adatkezelő illetőleg tevékenységei körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

A fentiek érdekében az alábbi szabályok alkalmazandók:

 • Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni. Jogi személynél az Irattár a Vezető tisztségviselő kezelésébe tartozik.
 • A személyes adatokat a Jogi személy zárt irodában tárolja.
 • A számítógépes informatikai rendszerekben tárolt adatok:

A Vezető tisztségviselő rendszeres mentéseket készít a Jogi személy által használt és előállított adatállományokról és szoftverekről. A mentések körét és gyakoriságát az üzleti igényeknek megfelelően a vezető tisztségviselő határozza meg.

A mentési rendszereknek és eljárásoknak biztosítaniuk kell az kívánt információk visszaállítását egy üzemzavar vagy adathordozó meghibásodás után.

Mind a belső, mind a külső hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférés során meg kell akadályozni a hálózati szolgáltatásokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan kell gondoskodni.

A fentiekért a Vezető tisztségviselő felelős.

 

Az információ-feldolgozó eszközökkel való visszaélés megelőzése

 1. A munkatársak kizárólag azokhoz a rendszerekhez férhetnek hozzá, amelyre kifejezett felhatalmazást kaptak és feladatkörükhöz tartozik.
 2. A felhasználók a személyes azonosító (felhasználónév) és jelszó párossal férnek az információs rendszerek erőforrásaihoz. A jelszavak általánosan használt eszközök, hogy igazolják a használó azonosságát, mielőtt hozzáférést biztosítanak egy információs rendszerhez vagy szolgáltatáshoz.

A fentiekért a Vezető tisztségviselő felelős.

A jelszavát mindenkinek bizalmasan kell kezelnie, azt másnak át nem adhatja, nyilvánosságra kerülés esetén azonnal meg kell változtatnia.

Személyes adatokat elektronikus dokumentumkezelő rendszerünkben archiváljuk, illetve az irattárban őrizzük. Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer megfelelő működéséért a Vezető tisztségviselő felelős.

Az adatvédelemhez kapcsolódó, jelen szabályzatban nevesített iratok megőrzési idejét a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

Az adatvédelmi felelős évente ellenőrzi az adatbiztonsági szabályok betartását a munkavállalói, és személyes adatok vonatkozásában az érintett szakterületek vezetőivel.

 

6.3 Munkavállalói nyilvántartás

A munkavállalói nyilvántartás a munkaviszonyra és más, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a hatályos törvények képezik. A munkavállalói nyilvántartás adatai a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra használhatóak fel.

A Jogi személy munkavállalóinak személyes adatait a Vezető tisztségviselő tartja nyilván, melyek az alábbiak:

egyéni azonosító szám név lakcím

születési hely, idő munkavállalói adatlap munkaszerződés TAJ, adószám

A munkavállalói nyilvántartás adatait az érintett szolgáltatja. A jogviszony kezdetekor történik meg az elsődleges adatfelvétel. A munkavállaló az adatokban bekövetkező változást 8 napon belül köteles a Vezető tisztségviselőnek bejelenteni.

A fent megjelölt adatokat a Vezető tisztségviselő személyre szóló dossziéban, zárható irodában tárolja.

A munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők (pl. pótszabadság, családi adókedvezmény).

A Jogi személy szervezetén belül a munkavállalói nyilvántartásból csak azon személyek részére teljesíthető adatszolgáltatás és csak olyan mértékben, amely feladata ellátásához feltétlenül szükséges és elégséges. A Jogi személy tagjai az alájuk rendelt munkavállalók összes adatát - kivéve a különleges adatokat - megismerhetik. Az egyes béradatokról a teljes körű hozzáférésre jogosultakon kívül csak az érintett és munkahelyi felettesei részére teljesíthető adatszolgáltatás. Minden más hozzáférés ellen a munkavállalói adatokat védeni kell. A munkavállalói adatok biztonságáért, a szabályzat szerinti adatok szolgáltatásért a Vezető tisztségviselő felelős.

 

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében Vezető tisztségviselőnek a Jogi Személynél kezelt munkavállalói adatokat telefonon közölnie tilos.

A Jogi személyen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazást ad a Jogi személy részére. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat határozott vagy határozatlan időtartamra és a megkereséssel élő szervek mindegyikére vagy meghatározottak körére.

Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a büntető ügyekben eljáró hatóságoktól - rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség - valamint a nemzetbiztonsági szolgálattól érkező megkereséseket. E szervek megkereséseiről az illetékes adatkezelő - közvetlenül vagy a szervezeti egység vezetője útján - köteles tájékoztatni a Jogi személy adatvédelmi felelősét

A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket az erre szolgáló Adattovábbítás formanyomtatványon kell dokumentálni. A megkeresés eredeti példánya az adatkezelés helyén, a Vezető tisztségviselőnél marad. A kitöltött nyomtatvány eredeti példányát az adatkezelői ügyintézést követően haladéktalanul az adatvédelmi felelősnek kell átadni, aki a megkeresésekről nyilvántartást vezet (Adattovábbítási nyilvántartás).

 

A beküldött önéletrajzok adatainak tárolása, törlése:

A beküldött önéletrajzok csak a pályázó kifejezett hozzájárulásával tárolhatók. Hozzájárulás hiányában a beküldött önéletrajzokat az álláspályázat lezárását követően meg kell semmisíteni.

Az adatvédelmi felelős a Vezető tisztségviselővel félévente ellenőrzi, hogy fenti szabály betartása megtörtént-e.

Ezen adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:

 

 1. tűz és vagyonvédelem: az iratokat jól zárható, tűz és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben kell tárolni.
 2. hozzáférés védelem: a kezelt iratokhoz csak a Vezető tisztségviselő, valamint a Jogi személy két tagja férhet hozzá.
 3. archiválás: a manuálisan kezelt iratokat irattárba kell helyezni, az irattárnak jól zárhatónak, tűz és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben kell lennie, a számítógépes adatokat menteni, archiválni kell.

Fenti szabályok betartásáért a Vezető tisztségviselő felelős.

 

 1. 4 Személyes adatok kezelése

A Jogi személy ügyfélnyilvántartása a megbízások teljesítésének előmozdítását szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját

6.4.1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • 5. § (1) a/ és b/ pontja-, (3) bekezdése,

/Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 (3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg./

 

 • továbbá a 6.§-a képezik.

/6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell./ valamint

 

6.4.2. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7-9.§-ai képezik.

 

Az ügyfélnyilvántartás adatai a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban keletkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztratív, szervezési és kivitelezési feladatok ellátására használhatók fel.

A nyilvántartás a Jogi személy valamennyi ügyfelének adatait tartalmazza az alábbiak szerint: Magánszemélyek esetén az alábbi adatokat gyűjtjük, tároljuk:

név, születési hely, idő anyja neve, lakcím, értesítési cím, a megbízás jellegétől függően email cím, telefonszám, bankszámlaszám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám.

 

Nem magánszemélyek esetén a fent felsoroltakon kívül az alábbi adatokat gyűjtjük, tároljuk:

vállalkozói igazolvány, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, adószám

 

Az adatokat a Jogi személy adatkezelői minősége során az ügyfél által kitöltött és aláírt azonosítási adatlap, valamint az átadott okiratok mint adatközlések alapján kezeli.

 

A nyilvántartás számítógépes adatbázisokban történik. Az Jogi Személynél kezelt személyes adatokhoz jogosultság alapján férhetnek hozzá a munkatársak.

 

Az érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, ezen belül:

Jogi személy által kezelt személyes adatairól,

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról

az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

A kérelmet levélben a Jogi személy elektronikus elérhetőségeikén írásban kell benyújtani. A tájékoztatást, a kérelem beérkezését követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül meg kell adni. A tájékoztatás megtörténtéről az illetékes adatkezelő köteles tájékoztatni a Jogi személy adatvédelmi felelősét.

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében az ügyintézőnek a Jogi Személynél kezelt ügyféladatokat telefonon közölnie tilos.

A Jogi személyen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazást ad a Jogi személy részére. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat határozott vagy határozatlan időtartamra és a megkereséssel élő szervek mindegyikére vagy meghatározottak körére.

Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a büntető ügyekben eljáró hatóságoktól - rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség - valamint a nemzetbiztonsági szolgálattól, fogyasztóvédelmi szervektől, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Gazdasági Versenyhivatal (Hatóságoktól) érkező megkereséseket. E szervek megkereséseiről az illetékes adatkezelő köteles tájékoztatni a Jogi személy adatvédelmi felelősét és az adatszolgáltatásról nyomtatványt kell kitölteni és leadni az adatvédelmi felelősnek.

 

A személyesen eljáró érintett a róla szóló adatkezelésbe betekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. A tájékoztatás illetve a betekintés biztosítása csak akkor tagadható meg, ha a kért adatokat az illetékes szerv a megfelelő eljárás keretében előzetesen államtitokká vagy szolgálati titokká nyilvánította. Az adatkezelő köteles az érintett-tel a közlés megtagadásának indokát közölni.

A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket dokumentálni kell.

A megkeresés eredeti példánya az adatkezelés helyén Vezető tisztségviselőnél marad. A kitöltött nyomtatvány eredeti példányát az adatkezelői ügyintézést követően haladéktalanul az adatvédelmi felelősnek kell átadni, aki a megkeresésekről nyilvántartást vezet.

 

A felhasználó kérelmezheti

 1. személyes adatainak helyesbítését (Adatkérő, adathelyesbítő nyomtatványon), valamint
 2. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

A Jogi személy a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll.

A felhasználó személyes adatát törölni kell, ha:

a kezelés jogellenes,

az érintett kéri,

az hiányos vagy téves és ez nem korrigálható,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adattárolás törvényi határideje lejárt,

azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről a felhasználót, illetve mindazokat értesíteni kell, akinek az adatot az adatkezelő továbbította. Az értesítést a Vezető tisztségviselő végzi. Az értesítés lehet közvetlen (tájékoztató levél) vagy közvetett (számla jó adatokkal). Az értesítés mellőzhető, ha ez a felhasználó jogos érdekét nem sérti. Az adatok törlésével kapcsolatos tényeket írásban rögzíteni kell.

Személyes adatok törlése, helyesbítése esetén, a változást a Vezető tisztségviselő a rendszerben átvezeti.

 

 1. 5 A Jogi személy honlapjával, al-oldalaival, illetve egyéb elektronikus alkalmazásaival összefüggő adatkezelés

A Jogi személy az Ügyfél vagy egyéb érintett által a Jogi személy vagy partnerei weboldalain megadott, ekként hozzáférhetővé tett – adatok kezelésének vonatkozásában az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

A Jogi személy honlapjára, más weboldalaira történő belépés és a weboldal, illetve az azon található szolgáltatások használata, a weboldalon való esetleges regisztráció, vagy azon adatok megadása, rögzítése, illetve a Jogi személy által biztosított alkalmazások használata kizárólag az adott weboldal, illetve alkalmazás Felhasználási feltételeiben foglaltak elfogadásával lehetséges. A weboldalra való belépéssel, illetve az alkalmazás használatának megkezdésével a weboldal látogatója ezen feltételeket ráutaló magatartásával, illetve – amennyiben az szükséges – tevőleges hozzájárulásával elfogadja. A weboldal látogatója köteles tudomásul venni, hogy a weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, jóhiszeműen kerültek elhelyezésre. Mivel a tájékoztatáson kívüli egyéb célokat a weboldal tartalma nem szolgál, az itt található információk pontosságáért, teljességéért a Jogi személy nem vállal semmilyen felelősséget, garanciát, így a látogató ezen információkra alapozva semmiféle követeléssel nem léphet fel, ezen információkra követelést vagy más igényt nem alapozhat. Ezzel kapcsolatban a Jogi személy Jogi nyilatkozata is ad tájékoztatást, mely a Jogi személy honlapján megtalálható. A Jogi személy weboldalain esetenként olyan technológiát használ, amelynek során az oldal látogatójának számítógépén a felhasználói élmény fokozása érdekében a kép- és hangmegjelenítéshez szükséges beállításokat, különböző szolgáltatások használatát elősegítő beállításokat, stb. – a felhasználó által bármikor megváltoztatható, törölhető módon – tárolja (cookie vagy „süti”). A weboldalra való belépéssel, ha ezt a látogató által használt webböngésző beállítások engedik, vagy azt a látogató az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyta, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon), illetve azon ilyen célból „sütiket” vagy más hasonló programokat helyezhet el. Mindezek egyedüli célja annak biztosítása, hogy a weboldal a látogatónak igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, megkönnyítse annak használatát, illetve, hogy biztosítsa a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A cookiek alkalmazásáról a Jogi személy honlapján található részletes tájékoztató.

 

A Jogi személy honlapján található kapcsolatfelvétel alkalmával

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13./A§(3) bekezdése.

 

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - Elektronikus kereskedelem (webshop)

Hatályos: 2017.05.17-től. Az oxford-szeged.hu online áruházat a Firstbook Bt. (Továbbiakban: Firstbook Bt.) Székhelye: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34., Képviselője: Mészáros István Gyula, Adóigazgatási azonosítószám: 21988462-2-06, Cégjegyzékszám: 06-06-014631, (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti. A kapcsolattartás elektronikus levelezési címe: Email ügyfélszolgálat: info@oxford-szeged.hu

 

1. Általános tudnivalók

Szolgáltató online áruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, az ÁSZF-ben meghatározott módon. A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

A Firstbook Bt. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a Firstbook Bt. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt cégünk nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.

Fogyasztói panaszügyintézés : info@oxford-szeged.hu címen történik. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 14 napon belül választ adunk, indokolt esetben a terméket cseréljük.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a fenti eljárásban nem sikerül panaszát rendezni a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a értelmében az ügyfélnek fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületeknél a Társasággal szemben eljárást kezdeményezni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez. A békéltető testületekről, az eljárás menetéről, a hatáskörükbe tartozó ügyekről, az elérhetőségükről az alábbi linkre kattintva kap tájékoztatást: www.bekeltetes.hu

 2. Megrendelés (a Webáruház-szolgáltatás területi hatálya)

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Firstbook Bt. azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges. Ennek értelmében a szerződéskötés lehetséges nyelve magyar.

A rendelés leadásához a Firstbook Bt. internetes felületén történő regisztráció szükséges (vásárló, megrendelő)

3. A regisztrációhoz szükséges adatok

 • FELHASZNÁLÓI ADATOK
 • E-mail cím (felhasználói belépéshez)
 • Jelszó

4. Rendeléshez szükséges további adatok

 • Szállítási cím
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám
 • Számlázási cím
 • Cég neve
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám

5. A Firstbook Bt. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi

A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a Firstbook Bt.-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Firstbook Bt. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Firstbook Bt. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

 • Egyedi azonosító
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jelszó
 • Név módosítása
 • Egyedi azonosító
 • A regisztráció törlését a vásárló a info@oxford-szeged.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

 7. Szerződés létrejötte, regisztráció, megrendelés

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Firstbook Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, ezután a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja.

A megrendelések feldolgozása akként történik, hogy a 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Firstbook Bt. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk

A Firstbook Bt. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Firstbook Bt. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

Készpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja. Amennyiben a futárszolgálat átvette a Firstbook Bt.-től a kiszállításra kerülő termékeket, akkor ezzel a jogával a kézbesítéskor élhet.

8. Rendelés menete

Vásárló a Webáruház-regisztráció során a vásárlói adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével.

A megvásárolni kívánt terméket vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül, szabadon válogatva, azokat kosarába helyezheti.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A “törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, ezután a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja.

9. Fizetési feltételek

9.1. A vásárló a vásárolt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékének teljesítését az alábbi módokon oldhatja meg:

 • A futárnak az áru átvételekor készpénzben.
 • A Firstbook Bt. bankszámlájára való közvetlen átutalással szállítás előtt.
 • Személyes átvétel esetén a Firstbook Bt.-nek készpénzben.

A Firstbook Bt. minden esetben a fizetési módnak megfelelő számlát állít ki. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

9.2. Készpénzes fizetés, pénzmosás megelőzése

2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről 38.§(3a) értelmében a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

2007. évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály Szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítéskor.

10. Szállítás

10.1. Szállítást végző partnerünk

A DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szállító) áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a „Rendelési információk” link alatt megtekinthető árakon.

10.2. Szállítási feltételek

A DPD munkatársa munkaidőben, 8 és 16 óra között kézbesíti a küldeményt. A kiszállítást megelőzően a kiszállítás tényéről a DPD sms-ben értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, a kézbesítő értesítőt hagy a csomag kézbesítéséről. A szállítás közben keletkezett sérülésekért a Szállító felel, a sérülten érkezett terméket kicseréljük. Az átvételkor a látható sérüléseket azonnal jelezni kell a Szállítónak. A sérülésről a Szállító jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy az átvétel igazolását szolgáló bizonylaton azt fel kell tüntetni a Szállító aláírásával együtt.

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.  Amennyiben a termékek átadása a második alkalommal sem valósul meg, a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és az áru visszaérkezését követően törli.

A Megrendelő a csomag tartalmát az átvételkor köteles a futár jelenlétében leellenőrizni, s kifogásait a futár részére jegyezni, azokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A terméknek a futártól való átvételét követően, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A Megrendelő a szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (pl. nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a megrendelés nem teljesítése miatt, ha a Megrendelő által megadott szállítási cím nem megfelelő vagy hiányos. Ha a megadott cím helytelen vagy hiányos, a megrendelt terméket visszaszállítják a Szolgáltató részére. A visszaszállítás költsége a Megrendelőt terheli, mely költséget hozzáadjuk a Megrendelő rendeléséhez. Ez a költség akkor is a Megrendelőt terheli, ha az eredeti szállítás ingyenes volt. A cím javítása utáni újra szállítás díja is a Megrendelőt terheli.

10.3. Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

11. A vásárló jogai és kötelezettségei

11.1. Elállás joga, módja

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a az adásvételre irányuló szerződés esetén a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból, szállításból vagy tárolásból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben a visszahozott áruról vélelmezzük, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Firstbook Bt. követelheti a megrendelőtől. Felek a csomag károsodásának bizonyításaként kölcsönösen elfogadják az Eladó által, az áru felbontásakor készített video felvételt.

11.2. Kivonat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből:

„9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4)15 Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.”

 11.3. Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban.

Postai úton történő jelzés alkalmával Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe. Amennyiben Vásárló ily módon jelzi elállási szándékát, köteles ajánlott küldeményként feladni a jelzését, hogy igazolni tudja a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket Vásárló postai úton vagy futárszolgálat segítségéve juttathatja vissza Szolgáltató címére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni! Vásárló kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen csomagolásból, tárolásból vagy szállításból eredő károknak megtérítése nem Eladót terheli. A visszaküldött áru Szolgáltatóhoz történt beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék vizsgálata.

A termék visszaérkezését követő harminc naptári napon belül, amennyiben az nem sérült, a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

11.4. A jogviszony megszűnése

A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. A vásárló bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció, és egyik fél részéről sem áll fenn követelés. Ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük a regisztrációjának törlésével.

A Firstbook Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló által a Szolgáltató érdekeit sértő magatartása esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

11.5. a Firstbook Bt. felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal.

 

12. Garancia, reklamáció

 

Termékeink minőségére a jogszabályok szerinti mértékű garanciát vállalunk.

Ha a termék bizonyítottan hibás, arra a Firstbook Bt. természetesen, visszafizetést, vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.

Megrendelő jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni az Eladóhoz. A reklamációt az Eladó köteles 3 napon belül megvizsgálni, az eredményéről és a további teendőkről írásban értesíteni a Megrendelőt.

 

13. Adatfelhasználási szabályzat

 

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Firstbook Bt. az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

 

13.1. Adatkezelés célja: 

 

A Firstbook Bt. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

A Weboldal használata során technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból (pl.: IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az adatkezelő kizárólag jogilag indokolt, és alátámasztott esetben, és kizárólag a feladatkörükben eljáró hatóságok részére adja ki. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a Megrendelő nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, úgy azt letilthatja a böngészője beállításaiban, valamint a Megrendelő a cookie-t utólag is törölheti számítógépéről. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A Weboldalon keresztül leadott megrendelésről készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli jogszabályokban meghatározott időszakra.

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kér, és nem kezel semmilyen esetben sem.

 

Az adatkezelés jogalapja és célja: az adatokat a Megrendelő önkéntes elhatározása alapján adja meg a Weboldalon keresztül a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele érdekében. Az adatkezelő az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében rögzíti és kezeli és azok közül kizárólag a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat továbbítja az igénybe vett futárszolgálat részére. Az igénybe vett futárszolgálat adatai: (DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.; cg. száma: 01-09-888141)

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az érintett az adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben az adatkezelő az érintett adatait törli. Az adatok törlése azonban azt eredményezheti, hogy az érintett, mint Megrendelő egyes megrendelései nem kerülhetnek teljesítésre, illetve az értintett a Weboldal szolgáltatásait nem tudja igénybe venni.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatait mindaddig kezeli, amíg azok törlését az érintett nem kéri. Amennyiben az érintett az adatai, vagy regisztrációjának törlését kéri, az adatkezelő ezt a kérelem beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül teljesíti.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az érintett személyes adatait, vagy regisztrációját az érintettől származó külön kérés nélkül is, az adatkezelő önállóan meghozott döntése alapján is törölje, illetve, hogy megtagadja az érintett regisztrációjának elfogadását, vagy megrendelésének teljesítését.

13.2. Az adatkezelés időtartama: 

 

A Firstbook Bt. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.

 

13.3. Az adatkezelési cél megszűnése

 

A Firstbook Bt. köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

 

13.4. Az adatok nyilvántartása

 

A Firstbook Bt., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

 

13.5. Személyes adatok és harmadik fél

 

A Firstbook Bt. tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez a Firstbook Bt. esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat a Firstbook Bt. biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

13.6. Betekintés az adatokba

 

A Firstbook Bt. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Firstbook Bt. nyilvántartásában módosítja.

 

13.7. Jogellenes magatartás vélelme

 

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Firstbook Bt., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

 

13.8. Egyéb rendelkezések

 

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

14. Egyéb feltételek

 

A termékekről, illetve szolgáltatóról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, bejegyzések törlésére.

 

15. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 17.

Firstbook Bt

 

 

Firstbook Bt. - 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.
Copyright 2022. Minden jog fenntartva.